ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ธุรกิจต่างประเทศและลิขสิทธิ์

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

– จัดทำร่างสัญญา (ภาษาไทย) สำหรับงานต่างๆของสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ ให้ถูกต้องครบถ้วน และรวดเร็ว รวมถึงตรวจสอบสัญญาให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
– ติดต่อประสานงานทั้งภายในองค์กร ( รวมถึงกองบรรณาธิการ และฝ่ายกฎหมาย ) และภายนอก เพื่อการแก้ไขร่างสัญญาและส่งสัญญาคู่สัญญาลงนาม ( ทั้้งทาง Online และ Offline )
– ลงข้อมูลสัญญาในระบบภายในของบริษัท และจัดทำทะเบียนคุมงานสัญญา ( ภาษาไทย )
– จัดเก็บเอกสารและไฟล์สัญญาให้เป็นระบบ
– ติดต่อบุคคลภายนอกเพื่อแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์
– ช่วยเหลืองานเอกสารต่างๆของแผนก อาทิ เอกสารเบิกจ่ายค่าลิขสิทธิ์

คุณสมบัติ

– ทุกเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
– ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์ / สังคมศาสตร์ / นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ทำงานเอกสารได้อย่างรอบคอบ
– ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
– อ่านเขียนภาษาอังกฤษพอได้
– สามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและสละสลวย
– หากมีความสามารถในการใช้สูตรคำนวณใน Excel เพื่อทำรายงานยอดขายหนังสือได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น