ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ IT Support

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
 • ประสานงานและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในองค์กร
 • ให้คำแนะนำช่วยเหลือ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จดทำข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
 • ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาทางด้าน Hardware, Software, Inhouse Program, Printer และ Network ขององค์กร
 • สามารถทำงานเป็นกะและสามารถทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นครั้งคราว (ตามที่ได้รับมอบหมายงาน) ได้
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 – 6 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office, Windows, Mac, Adobe
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Computer Hardware, Software, Network สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้
 • จัดการภาวะอารมณ์ได้ดี มี Service Mind และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น