ร่วมงานกับเรา

เลขากองบรรณาธิการ (สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์กลุ่ม Entertainment)

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

  • จัดระบบระเบียบการทำงาน
  • จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อให้งานในกองบรรณาธิการลุล่วงไปด้วยดี
  • ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความถนัดในการพูดคุยประสานงานต่างๆ ทั้งกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
  • มีความละเอียดรอบคอบสูง
  • สามารถจัดทำและจัดระเบียบเอกสารต่างๆ ในการทำงานได้เป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลในการทำงาน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น