ร่วมงานกับเรา

Brand associate

หน้าที่รับผิดชอบ: วิเคราะห์ตลาด กำกับดูแลงานของแผนกทั้งในส่วนของการวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายของแต่ละสำนักพิมพ์ รวมทั้งดำเนินการตามแผนให้สำเร็จตามเป้าหมายรายได้ที่ตั้งไว้

 

  • วางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์แบรนด์ หนังสือ งาน Corporate และ Project ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงนำเสนองบประมาณให้สอดคล้องกับยอดขายที่ตั้งเป้าไว้
  • วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดและการขาย เพื่อร่วมวางแผนการออกหนังสือใหม่ การประเมินยอดพิมพ์ รวมทั้งการบริหารยอดขายหนังสือ Backlist สำนักพิมพ์ที่ดูแลให้ให้สอดคล้องกับยอดขายที่ตั้งเป้าไว้
  • ดูแล ติดตาม ประเมินผลแผนการโปรโมทหนังสือใหม่ และหนังสือ Backlist รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาหนังสือที่ยอดขายยังไม่ถึงเป้า เพื่อไม่ให้เกิด Stock
  • นำเสนอแนวคิด รวมทั้งแนะนำทีมในการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและได้ผลจริง
  • ให้ความเห็นเรื่องต้นฉบับ ปก ชื่อหนังสือ กลุ่มลูกค้าของหนังสือในสำนักพิมพ์ที่ดูแล รวมถึงให้ความเห็นหนังสือหมวดอื่นๆ ของสำนักพิมพ์ได้ เพื่อให้ได้ยอดขายสูงสุด
  • ประสานงาน วางแผนการทำงาน และผลักดันยอดขายในแต่ละช่องทาง (หน้าร้าน งานแฟร์ และ E-commerce ร่วมกับฝ่าย Channel & Fair และ Digital Commerce และ Amarin Book Center รวมถึงหน้าร้านต่างๆ)
  • นำเสนอผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยให้สอดคล้องกับงบประมาณ และรายได้ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น