ร่วมงานกับเรา

Brand Associate

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง
หน้าที่หลักรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดและการขาย เพื่อร่วมวางแผนการออกหนังสือใหม่ การประเมินยอดพิมพ์ การบริหารยอดขายหนังสือ Backlist สำนักพิมพ์ที่ดูแล
 • กำกับดูแลงานทั้งแผนกในส่วนของการวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายของแต่ละสำนักพิมพ์ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายรายได้ที่ตั้งไว้
 • วางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์แบรนด์หนังสือ งาน Corporate และ Project ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนองบประมาณให้สอดคล้องกับยอดขายที่ตั้งเป้าไว้
 • ดูแล ติดตาม ประเมินผลแผนการโปรโมทหนังสือใหม่ และหนังสือ Backlist รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาหนังสือที่ยอดขายยังไม่ถึงเป้า เพื่อไม่ให้เกิด Stock
 • นำเสนอแนวคิด แนะนำทีมในการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและได้ผลจริง
 • ให้ความเห็นเรื่องต้นฉบับ ปก ชื่อหนังสือ กลุ่มลูกค้าของหนังสือในสำนักพิมพ์ที่ดูแล รวมถึงให้ความเห็นหนังสือหมวดอื่นๆ ของสำนักพิมพ์ได้ เพื่อให้ได้ยอดขายสูงสุด
 • ประสานงาน วางแผนการทำงาน และผลักดันยอดขายในแต่ละช่องทาง (หน้าร้าน งานแฟร์ และ E-commerce ร่วมกับฝ่ายงานอื่นๆ รวมถึงหน้าร้านต่างๆ)
 • นำเสนอผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ และรายได้ที่ตั้งไว้
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป นิเทศศาสตร์, การจัดการ, บริหารทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสาร/ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในเป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การกำกับดูแล การวางแผน และการประเมินผล
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น