ร่วมงานกับเรา

Brand Associate Officer

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
  • พูดคุยกับทีมเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของแบรนด์
  • วิจัยและศึกษาแบรนด์ Piccolo , Prism, Word และแพรวสำนักพิมพ์ เพื่อกำหนดทิศทางและวางกลยุทธ์ในการทำงานร่วมกับทีม
  • นำเสนอและดำเนินงานตามไอเดียสร้างสรรค์เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของแบรนด์
  • ประสานงานกับฝ่ายกองบรรณาธิการ การตลาด มีเดียภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านการตลาด การสื่อสาร การบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคุ้นเคยกับแนวโน้มล่าสุดของตลาดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
  • มีความสามารถในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาวางกลยุทธ์ได้
  • มีทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมที่ดีเยี่ยม
  • มีทัศนคติในการมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์
  • มีความคิดสร้างสรรค์ มีใจอยากพัฒนาตัวเองและหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น