ร่วมงานกับเรา

Content Creator ด้านสถาปัตยกรรม บ้านและสวน

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
  • ดูแลควบคุมเนื้อหาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ในสื่อของแบรนด์บ้านและสวน ซึ่งมีทั้งสิ่งพิมพ์ ช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมในงานแฟร์
  • เขียนบทความด้านสถาปัตยกรรม และการออกแบบบ้าน เพื่อใช้ในสื่อต่างๆ ของแบรนด์บ้านและสวน
  • ควบคุมและประสานงานกิจกรรมพิเศษด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อของแบรนด์
  • ร่วมกำหนดแนวทางการทำงานภายในกองบรรณาธิการบ้านและสวน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีความรู้ทางด้านการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความเข้าใจในสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์รูปแบบต่างๆ
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น