ร่วมงานกับเรา

Coordinator (Media Consultant)

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
  • ประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กร
  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
  • ทุกสาขา (รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS office ได้
  • มีทักษะทางภาษาไทยอย่างดีเยี่ยม
  • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน มีทัศนคติเชิงบวก รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  • มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีไหวพริบ ความกระตือรือร้น และรอบคอบ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น