ร่วมงานกับเรา

Creative Content : หมวด Non-Fiction

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง
หน้าที่หลักรับผิดชอบ
 • เขียน Content ลง Social Media ของหนังสือหมวด Non-Fiction
 • จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์หนังสือในช่องทาง Social Media
 • ดูแล Campaign การตลาดออนไลน์
 • จัดทำรายงาน Social Media เพื่อรายงานผลการทำงาน
 • จัดทำ Content ในรูปแบบต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เขียนข่าวประชาสัมพันธ์, เขียนบทความ, สคริปต์วิดีโอ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือหมวด Non-Fiction
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ (หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ด้านการทำ Content Online 1-2 ปี
 • ชื่นชอบการอ่านหนังสือในหมวดจิตวิทยาพัฒนาตนเอง ความรู้ทั่วไป และการตลาด
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Social Media ทุก Platform เช่น Facebook, Twitter, IG, Tiktok, Youtube
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ จับประเด็นเก่ง สื่อสารได้น่าสนใจ เล่าเรื่องสนุก บน Characters ที่แบรนด์วางไว้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และทำงานเป็นทีมได้ดี

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น