ร่วมงานกับเรา

Editor in Chief : Advertorial Content

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

Job Description

 • บริหารการทำงานประสานงานภายในทีมให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 • วางแผนเชิงกลยุทธและสร้างเครื่องมือการขายใหม่ๆร่วมกับทีมกองบรรณาธิการและฝ่ายขาย
 • ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการตลาดให้กับลูกค้าได้
 • นำเสนองานเพื่อสื่อสารแนวความคิดและแผนงานกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดเป้าหมายของหน่วยงานวางแผนงาน วิเคราะห์ วัดผลและสรุปผลการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตาม KPI ขององค์กรได้เป็นอย่างดี

Qualifications

 • ประสบการณ์ 3 – 5 ปี ในการทำงานด้าน Digital marketing, Online Advertising
 • มีความเข้าใจการทำงานของ Online Platform เช่น Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, LINE เป็นอย่างดี และติดตามความเคลื่อนไหวของเครื่องมือในการสื่อสารใหม่ๆอยู่เสมอ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ และกล้านำเสนอไอเดียใหม่ๆ
 • มีความเข้าใจการทำงานของ SEO และ SEM สำหรับการเขียนบทความบทเว็บไซต์ได้
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถในการทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีพื้นฐานและความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายใน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น