ร่วมงานกับเรา

Marketing Communication

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน / ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ชอบอ่านหนังสือ
  • หากมีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • สามารถติดต่อประสานงานกับสื่อ Influencer ได้ เพื่อให้ลงประชาสัมพันธ์หนังสือในเครืออมรินทร์
  • สามารถเขียนข่าว จัดทำสื่อ สร้าง Content / Project ของสำนักพิมพ์ให้มีความน่าสนใจ
  • มีทักษะในการประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้
  • จัดเก็บข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลงานประชาสัมพันธ์

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น