ร่วมงานกับเรา

Media Consultant (สุดสัปดาห์, ABK )

หน้าที่หลักรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการขายงานให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีความรู้ด้านงานออนไลน์เป็นอย่างดี
 • ความสามารถด้านการสื่อสารและนำเสนองานลูกค้า
 • ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ทุกเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย 2-3 ปีขึ้นไป
 • ขายงานได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน
 • ประสานทีมงานและลูกค้าในแคมเปญที่รับผิดชอบให้ได้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • มองหาโอกาสการขายอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำยอดให้ถึงเป้า
 • มีความเข้าใจ และจัดเก็บ ทำรายงานเอกสารได้อย่างเรียบร้อยครบถ้วน
 • เข้าใจงานด้านออนไลน์ และสามารถประยุกต์งานขายเข้ากับงานในด้านอื่นๆ โดยผูกเป็น Bundle Package ได้
 • มีทักษะในการทำพรีเซ็นเทชั่น และการพูดนำเสนองานที่น่าฟัง
 • สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและสามารถวางแพลนแคมเปญได้
 • ขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทัศนคติที่ดีต่อทีมและองค์กร และมีใจใฝ่รู้ในการทำงาน

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น