ร่วมงานกับเรา

Media Consultant ( Online, On Print, On Ground )

เปิดรับจำนวน 3 ตำแหน่ง

Media Consultant ( Online, On Print, On Ground )

  • สร้างรายได้จากยอดขายสื่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าที่องค์กำหนด
  • รักษาฐานลูกค้าเดิมพร้อมกับการสร้างฐานลูกค้าใหม่
  • เพิ่มรายได้จากฐานลูกค้าใหม่ๆให้องค์กร
  • คิดรูปแบบงานโครงการใหม่ๆ โดยใช้สื่อหรือทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งสื่อ Online, On Print, On Ground
  • ปิดการขายงาน Event หรืองาน Fair ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรมอบหมาย
  • มีความรับผิดชอบต่อองค์กร และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่องค์กรกำหนดหรือจัดขึ้น

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น