ร่วมงานกับเรา

Network and System Engineer

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
 • ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบ IT Infrastructure (Server, Storage, Cloud) และระบบ IT Security
 • ประสานงานและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย IT Infrastructure (Server,
  Storage, Cloud) และ IT Security
 • ให้คำแนะนำช่วยเหลือ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย IT Infrastructure (Server, Storage, Cloud) และระบบ IT
  Security
 • บันทึกและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของระบบเครือข่าย IT Infrastructure, IT Security ภายในองค์กร
 • ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย IT Security, IT Infrastructure (Server, Storage, Cloud)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นครั้งคราว (ตามที่ได้รับ มอบหมายงาน) ได้
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านระบบเครือข่าย ระบบ IT Security และระบบ IT Infrastructure (Server, Storage, Cloud)
  ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 •  เพศชาย/เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 – 10 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะ และประสบการณ์ทางด้าน Ethernet networks and related protocols, IPv4/IPv6, static IP routing
  and OSPF, ทางด้าน Network Router and Network Switch Administration (Cisco, Huawei,
  Aruba) และทางด้าน System Administration (Windows Server, Active Directory, Linux, BSD)
 • มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Server, Storage, Cloud, Network และ IT Security สามารถวิเคราะห์
  แก้ไขปัญหาได้
 • จัดการภาวะอารมณ์ได้ดี มี Service Mind และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ทางด้าน Fortinet FortiGate firewalls and Dell EMC Isilon, ทางด้าน Network และทางด้าน System Engineer จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น