ร่วมงานกับเรา

Producer (Fair & Event)

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง อายุ 25 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Event หรืองาน Fair 3 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ทักษะการสื่อสารที่ดีเป็นนักเจรจา
 • มีทัศนคติที่ดีเหมาะสมกับองค์กร
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้และทำงาน Outdoor ได้ ไม่กลัวแดด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประชุมร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เช่น รับงาน สรุปงาน แก้ไขงานจากลูกค้า ประสานงานการออกแบบและผลิตงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • จัดทำต้นทุนของการจัดงานและนำส่งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง / ควบคุมงบประมาณการทำงานให้อยู่ในต้นทุน
 • สรรหาและประสานงานกับ Supplier สำหรับงานผลิตต่างๆ / ตรวจรับงานเพื่อทำเรื่องเบิกจ่ายให้แก่ Supplier และส่วนอื่นๆที่อยู่ในกระบวนการทำงาน
 • วางแผนและทำงานให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ทั้ง Operation และ Production
 • ควบคุมการ Set up – Move out และการดำเนินกิจกรรมวันงานให้สำเร็จเรียบร้อย
 • จัดทำและสรุปเอกสารสำหรับการเบิกเงินทดรองจ่ายให้ถูกต้องและตรงเวลา

 

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น