ร่วมงานกับเรา

Project Manager : Advertorial Content

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

Job Description

 • รับผิดชอบงานสร้างสรรค์และผลิตคอนเทนต์เพื่อสนับสนุนการขายผ่านสื่อในเครือบ้านและสวนในทุก Platform
 • บริหารโปรเจคที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 • สร้างสรรค์คอนเทนท์และเขียนข้อความโฆษณาสินค้า หรือในเชิงการตลาด ได้ตรงตาม Marketing Objective,Key Communication Idea, Brand Persona และ Media Tactic ต่างๆ
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายขายในการพบลูกค้าเพื่อรับบรีฟ นำเสนอไอเดีย และทำPresentation เพื่อนำเสนองานได้
 • ประสานงานร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อวางแผนการทำงาน วางแผนงบประมาณ และควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Qualifications

 • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจ Media หรือสื่อสารการตลาดอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความเข้าใจการทำงานของ Online Platform เป็นอย่างดี เพื่อสามารถสร้างคอนเทนต์ผ่าน Creative Format ได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ และกล้านำเสนอไอเดียใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์และความเข้าใจการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบ Online Media และ On ground Activity
 • มีทักษะในการสื่อสาร…………..
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถในการทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีพื้นฐานและความรู้ทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายใน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น