ร่วมงานกับเรา

Senior Content Creator ( National Geographic )

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ค้นคว้าข้อมูล สร้างสรรค์บทความ และเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการในการบริหารจัดการงานเขียน
 • บริหารจัดการ Digital Platform ของ National Geographic Thailand (Facebook, X)
 • ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรม แคมเปญ และโปรเจคพิเศษของ National Geographic ฉบับภาษาไทย

 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

 • ทุกเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสื่อออนไลน์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการเขียน สร้างสรรค์ และเรียบเรียงบทความภาษาไทยได้ในระดับดี
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการแปล ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี
 • มีความรู้เรื่อง SEO มีความเข้าใจมาตราฐาน ข้อกำหนดของ Social Media และมีพื้นฐานด้านการจัดการ Digital Platform (Website และ Social Media)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกันภายในทีมและทีมอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถสนุกทั้งกับงานหน้าคอมพิวเตอร์และการลงพื้นที่หาข้อมูลพูดคุยกับผู้คน
 • มีพื้นฐานหรือมีความหลงใหลด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มนุษย์ และวัฒนธรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น