ร่วมงานกับเรา

Exhibition Designer

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม Interior Design หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่อการสื่อสาร
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความมั่นใจ กล้าตัดสินใจ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา ใจเย็น กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมเกี่ยวข้องกับออกแบบ 3D Max ,Sketchup ,AutoCAD ,Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานออกแบบ Exhibition งานออกแบบ และเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน

 • ดูแลเรื่องโครงสร้าง
 • ออกแบบบูท(3D) งาน Plan และจัดงาน Events
 • ออกแบบงาน Inkjet ภายในบูท/งาน Event
 • ออกแบบงานใหญ่ในฐานะผู้ควบคุมงาน
 • งานออกแบบ Exhibition, Display, Graphic, Architect งานตรวจสอบงานผลิต ควบคุมการผลิต และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น