ร่วมงานกับเรา

Senior Exhibition Designer

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

 • วาง Plan ด้วยโปรแกรม AutoCADหรือโปรแกรมอื่น
 • ออกแบบงานด้วยโปรแกรม 3D Max, Sketch up, AutoCAD หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบกราฟฟิคตกแต่งงานโครงสร้างด้วยโปรแกรม Illustrator, Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ถอดแบบงานออกมาเป็นรายละเอียดเพื่อใช้ในการผลิต
 • อธิบายรายละเอียดงานผลิตกับผู้รับเหมา
 • ตรวจสอบรายละเอียดใบเสนอราคาจากผู้รับเหมา
 • ควบคุมคุณภาพและความถูกต้องในขั้นตอนการผลิต ติดตั้ง รื้อถอนและจัดเก็บงาน

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ทุกเพศ อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม Interior Design หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลางถึงดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) เพื่อการสื่อสาร
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความมั่นใจ กล้าตัดสินใจ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา ใจเย็น อดทน กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมเกี่ยวข้องกับออกแบบ 3D Max, Sketch up, AutoCAD, Illustrator, Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานออกแบบ Exhibition งานออกแบบ และเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มียานพาหนะส่วนตัว
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น