ร่วมงานกับเรา

ช่างซ่อมบำรุง( Maintenance)

หน้าที่หลัก

  1. จัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องจักรและวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อลดการ Breakdown ของเครื่องจักรที่มีผลกระทบการกระบวนการผลิตภายในโรงงาน
  2. สนับสนุนทีมงานช่างเทคนิคในการจัดเตรียมความพร้อมของอะไหล่ เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมกรณีเครื่องจักร/อุปกรณ์ เกิดการ Breakdown   ให้สามารถเข้าดำเนินการซ่อมได้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
  3. วิเคราะห์งานซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนางานด้านการซ่อมบำรุง
  4. รวบรวมเอกสาร คู่มือเครื่องจักร / จัดทำคู่มือเครื่องจักร  เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อ  Support การทำงานภายในหน่วยงาน
คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

เพศ ชาย    อายุ 20  ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา  ปวส. ขึ้นไป               สาขา   เครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง

ความสามารถพิเศษ    มีความรู้พื้นฐานด้านงานซ่อมบำรุง,สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และ บริหารจัดการงานซ่อม

ประสบการณ์             1  ปีขึ้นไป

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น