ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

หน้าที่หลักรับผิดชอบ (Job Function)

 • บริหารการวางแผนงานในฝ่ายให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายของสายธุรกิจโรงพิมพ์ ในด้านการจัดซื้อ หรือผู้รับจ้างผลิตงาน
 • การตรวจสอบค่าใช้จ่ายหรือราคาสินค้าที่ต้องจัดหา การตรวจสอบแหล่งซื้อหรือผู้ขาย การสอบทานราคางานจ้างพิมพ์ที่จัดทำโดยฝ่ายขายงานพิมพ์ก่อนนำเสนอกรรมการผู้จัดการลงนาม
 • บริหารงานภายในฝ่ายให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายของสายธุรกิจโรงพิมพ์ ในด้านการจัดการส่งเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้า
 • มอบหมายงาน ติดตามประเมินผลงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายให้เป็นไปตามแผน และให้คำแนะนำแก่พนักงานในการปฏิบัติงาน พัฒนาวิธีการดำเนินการเพื่อให้ลูกค้ามีความพอใจในบริการและมีผล
  กำไรสูงสุด ตลอดจนแก้ไขข้อขัดแย้งกับลูกค้า ให้ลูกค้ามีความเชื่อถือและพึงพอใจในบริการควบคุมกระบวนการ ขั้นตอนของฝ่ายจัดส่ง รวมทั้งการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตลอดจนควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ/หรือข้อตกลง จนแน่ใจว่าข้อบกพร่อง หรือสภาพที่ไม่พึงประสงค์นั้นได้รับการแก้ไขแล้ว

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

 • ทุกเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี / สาขา Logistic หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจ ในธุรกิจสิ่งพิมพ์เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี เป็นผู้นำที่ดี สร้าง Team work ต่อองค์กรได้
 • ประสานงานกันระหว่าง องค์กรและ Supplier ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์ พิมพ์บรรจุภัณฑ์ และผ่านหน้าที่การทำงานมาหลายฝ่าย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น