ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่หลักรับผิดชอบ

 • ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และแก้ไข กระบวนการผลิตให้มีความผิดพลาดและปริมาณของเสียน้อยที่สุด
 • บริหารกำลังคนให้เกิดประสิทธิภาพ
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้
 • ควบคุม แก้ไข พัฒนา และปรับปรุง กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์หาสาเหตุและปัญหา เพื่อนำมาแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งสรุป และนำส่งรายงานประจำเดือน

 

คุณสมบัติ

 • ทุกเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลการพิมพ์, วิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหกรรม, วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนและการบริหารทีมงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง ทนต่อแรงกดดันได้ สามารถแก้ไขปัญหา
  เฉพาะหน้าได้
 • มีความรู้เกี่ยวระบบคุณภาพ ISO 9001/GMP/HACCP
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านโรงพิมพ์/บรรจุภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น