ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการฝ่ายขาย (สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)

ลักษณะงาน

 • บริหารและวางแผนงานในฝ่าย Neramit & Digital Print ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายของสายธุรกิจโรงพิมพ์
 • มอบหมายงาน ติดตามประเมินผลงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายให้เป็นไปตามแผน
 • ให้คำแนะนำแก่พนักงานในการปฏิบัติงาน พัฒนาวิธีการดำเนินการเพื่อขยายงานของฝ่าย ทั้งด้านการตลาดและ การขายให้มีการเพิ่มทั้งปริมาณและผลกำไรสูงสุด
 • แก้ไขข้อขัดแย้งกับลูกค้า ให้ลูกค้ามีความเชื่อถือและพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ควบคุมการจัดทำใบเสนอราคางานจ้างพิมพ์ จัดทำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการเจรจากับลูกค้า
 • ควบคุมกระบวนการ ขั้นตอนของฝ่ายขายงานพิมพ์ รวมทั้งการส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • ควบคุมและรักษาเอกสาร ข้อมูล และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาจากลูกค้า
 • ร่วมทบทวนระเบียบปฏิบัติวิธีการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบงานตาม QP Check List และป้องกันของเสียเข้าสู่กระบวนการผลิตถัดไปปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • ทุกเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการบริหารจัดการทีม สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์/การขาย อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น