ร่วมงานกับเรา

พนักงานประกันคุณภาพ

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Job Function)
 • ตรวจสอบงานในกระบวนการพิมพ์
 • ตรวจสอบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ตรวจสอบกระบวนการผลิต, การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ ฯ
 • ออกเอกสาร NC และติดตามระบบคุณภาพ พร้อมทั้งทำการ Hold ในระบบ RDC ในกรณีที่พบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • ควบคุมกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 9001-2015, GHP และ FSC
 • ดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในเอกสารการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และระบบ RDC ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • รายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง ทนต่อแรงกดดันได้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น