ร่วมงานกับเรา

วิศวกรปรับปรุงกระบวนการ ( Process Engineer )

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Job Function)
 •  ติดตามผลการเดินกระบวนการผลิต พร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาให้กระบวนการผลิตเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สรุปรายงานผลการเดินกระบวนการผลิต รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง
 • ติดตามปริมาณการใช้สารเคมีและวางแผนสารเคมีให้สอดคล้องกับการใช้ในกระบวนการผลิต
 • ติดตามและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)
 • ทุกเพศ 27 – 37 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี, สาขาวิศวกรรมศาสตร์,
  สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอุตสาหกรรมและการผลิต หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและเทคนิคการปรับปรุง
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • หากมีใบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น