ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่การเงิน

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

 • ตรวจสอบเอกสารเคลียร์เงินทดรองจ่าย ให้เป็นไปตามกฎระเบียบการเบิกจ่ายของบริษัทฯ
 • จัดเตรียมการชำระเงินทั้งหมดให้กับ Supplier ตามเงื่อนไขการชำระเงินของบริษัท
 • ตรวจสอบรายละเอียดธนาคารในระบบก่อนดำเนินการโอนชำระเงิน
 • ประสานงาน ติดตามเอกสารภายนอกบริษัท เพื่อนำมาประกอบการจ่าย และบันทึกข้อมูลทางบัญชีให้ครบถ้วน ถูกต้อง
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย เพื่อเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (โรงพิมพ์และสำนักพิมพ์) ผ่าน E payment
 • จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายที่รับผิดชอบให้เป็นระบบ
 • จัดทำรายการกระทบยอดธนาคาร BBLCA, TTBCA, SCBSV2
 • ประสานงาน และให้คำปรึกษา ให้หน่วยงานเรื่องการเบิกจ่ายและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจในมาตราฐานบัญชี และภาษีเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี
 • ติดต่อประสานงาน Supplier เรื่องเงื่อนไขการจ่ายชำระเงิน การจ่ายเช็ค เอกสารประกอบต่างๆ
 • มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ คล่องแคล่ว แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 1-2 ปี และรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น