ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

1.ร่วมวางแผนการดำเนินการตรวจสอบประจำปี การกำหนดขอบเขต และจัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ก่อนเริ่มงานตรวจสอบ
2.กำหนดวิธีการตรวจสอบ การคัดเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
3.รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และจัดทำกระดาษทำการ พิจารณาและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
4.การจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบ รวบรวมเอกสารประกอบการตรวจสอบ รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งสรุปผล และให้ข้อแนะนำเบื้องตันกับผู้รับการตรวจสอบได้ทราบ
5.การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบ (Follow Up)
6. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานผู้รับการตรวจได้เป็นอย่างดี
7.ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และปฏิบัติตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ
8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส./ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารการจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Excel, Microsoft Word, Power point)
4.มีทักษะการพูด และการติดต่อสื่อสารดีเยี่ยม
5.มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
6.มีความอดทนและทักษะในการปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน
7. ช่างสังเกตและตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ

 

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น