ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพอาวุโส

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Job Function)

 • ตรวจสอบติดตามระบบคุณภาพISO 9001:2015, GMP&HACCP, Food Safety, FSC ให้ได้ตามเป้าหมายของแต่ละฝ่ายที่กำหนดไว้ (KPIs)
 • ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจากการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับระบบคุณภาพ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขป้องกัน
 • พัฒนา ปรับปรุงระบบคุณภาพทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
 • จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมทบทวนระบบคุณภาพของฝ่ายบริหาร (Management review), ประชุมระบบคุณภาพประจำเดือน
 • ร่วมจัดการประชุมทบทวนระบบคุณภาพของฝ่ายบริหาร (Management review), ประชุมระบบคุณภาพประจำเดือน และเป็นเลขาที่ประชุม
 • ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านระบบคุณภาพของบริษัทฯ และความต้องการของลูกค้า (Training)
 • ส่งเสริมการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน, การทำความสะอาด และจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง (Audit)
 • วางแผน กำหนด ตรวจ และติดตามคุณภาพภายนอก ลูกค้า และ Audit

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

 • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001:2015, GMP&HACCP หรือ Food Safety, FSC หรือเคยผ่านการเป็น DCC
 • ผ่านการฝึกอบรมในด้านการ Internal audit และเคยเป็นผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน
 • มีวุฒิภาวะ และความเป็นผู้นำ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น