ร่วมงานกับเรา

Sales (สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่หลักรับผิดชอบ

 • วางแผน และกำหนดกลยุทธ์การขายเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์-บรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  ที่กำหนดไว้
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดการ และติดตามงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 • หาลูกค้ารายใหม่ และนำเสนอการขาย

คุณสมบัติ

 • ทุกเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, ขายงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์, การพิมพ์, การพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์,
  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอ (Presentation Skill) และการเจรจาต่อรองได้ดี
 • มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี
 • มีประสบการณ์ในงานขายหรือการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายสื่อสิ่งพิมพ์-บรรจุภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น