ร่วมงานกับเรา

Document Control

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง
หน้าที่หลักรับผิดชอบ
  • สนับสนุนการปรับปรุงระบบคุณภาพ ดำรงรักษาระบบบริหารคุณภาพไว้และดำเนินไปตามข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานระดับสากลที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ อาทิ ISO9001 /GMP Codex /HACCP และสอดคล้องกับข้อกำหนด/ ความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
  • Process Audit: จัดทำแผนการตรวจติดตามกระบวนการตามความเสี่ยงที่เกิดในแต่ละช่วงเวลา
  • จัดทำแผนตรวจติดตามภายใน และควบคุมดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)
  • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • ปฏิบัติหน้าที่ในภาวะที่มีความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้
  • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารงานเป็นอย่างดี

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น