ร่วมงานกับเรา

Senior Account Executive

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่หลักรับผิดชอบ

  • ติดต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่
  •  จัดทำ Presentation และนำเสนอเนื้อหากับลูกค้า รวมถึงการซักถามรายละเอียดต่างๆ
  •  ทำใบเสนอราคา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจนครบกระบวนการให้ลูกค้าลงนาม
  • ควบคุมดูแล การดำเนอนงานให้เสร็จภายในเวลา และคุณภาพตามที่ลูกค้ากำหนด
  • ประสานงานกับลูกค้า และทีมงานที่เกี่ยวข้องจนงานสำเร็จ และส่งมอบให้ลูกค้า

คุณสมบัติ

  • ทุกเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, ขายงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์, การพิมพ์, การพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์,ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอ (Presentation Skill) และการเจรจาต่อรองได้ดี
  •  มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีมี

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น