นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
26 ก.พ. 2559 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการงดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการงดจ่ายเงินปันผล
27 ม.ค. 2559 แจ้งการโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แจ้งการโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
22 ม.ค. 2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
4 ม.ค. 2559 แจ้งการลาออกของกรรมการ แจ้งการลาออกของกรรมการ
22 ธ.ค. 2558 การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
13 พ.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2558 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2558 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2558
12 พ.ย. 2558 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
3 พ.ย. 2558 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2559 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2559
14 ส.ค. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2(F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2(F45-3)
14 ส.ค. 2558 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2558
18 พ.ค. 2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
12 พ.ค. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1(F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1(F45-3)
12 พ.ค. 2558 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2558
6 พ.ค. 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์
21 เม.ย. 2558 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
21 เม.ย. 2558 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
18 มี.ค. 2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
23 ก.พ. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2557 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2557 (F45-3)
23 ก.พ. 2558 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2557 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2557