นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
30 เม.ย. 2562 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
30 เม.ย. 2562 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
30 เม.ย. 2562 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
25 มี.ค. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
8 มี.ค. 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย
22 ก.พ. 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2561
21 ก.พ. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21 ก.พ. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
21 ก.พ. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
5 ก.พ. 2562 การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
30 ม.ค. 2562 รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
26 ธ.ค. 2561 แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
4 ธ.ค. 2561 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
22 พ.ย. 2561 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
14 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2561
14 พ.ย. 2561 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม
3 ก.ย. 2561 การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
30 ส.ค. 2561 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)
15 ส.ค. 2561 แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทย่อย แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทย่อย