นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
11 พ.ค. 2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ทางเว็บไซต์
27 เม.ย. 2564 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
27 เม.ย. 2564 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
21 เม.ย. 2564 แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 27 เมษายน 2564 เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 27 เมษายน 2564 เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
26 มี.ค. 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
1 มี.ค. 2564 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหารแทนกรรมการบริหารที่ลาออก แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหารแทนกรรมการบริหารที่ลาออก
1 มี.ค. 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
1 มี.ค. 2564 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2563 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2563
1 มี.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
15 ธ.ค. 2563 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจาปี 2564 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจาปี 2564
2 ธ.ค. 2563 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2564 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
12 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563
17 ส.ค. 2563 แจ้งวันหยุดประจำปี 2563 เพิ่มเติม แจ้งวันหยุดประจำปี 2563 เพิ่มเติม
14 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2  ปี 2563
24 ก.ค. 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์
10 ก.ค. 2563 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
7 ก.ค. 2563 แจ้งวันหยุดประจำปี 2563 เพิ่มเติม แจ้งวันหยุดประจำปี 2563 เพิ่มเติม
9 มิ.ย. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า