นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
8 พ.ย. 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562
8 พ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
14 ส.ค. 2562 การขายเงินลงทุนหุ้นสามัญ การขายเงินลงทุนหุ้นสามัญ
13 ส.ค. 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562 (แก้ไข) ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2  ปี 2562 (แก้ไข)
13 ส.ค. 2562 ชี้แจงผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562 ชี้แจงผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562
13 ส.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
18 ก.ค. 2562 รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
9 ก.ค. 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วของบริษัทย่อย แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วของบริษัทย่อย
23 พ.ค. 2562 แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 เพิ่มเติม แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 เพิ่มเติม
14 พ.ค. 2562 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม
14 พ.ค. 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562
14 พ.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พ.ค. 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ทางเว็บไซต์
30 เม.ย. 2562 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
30 เม.ย. 2562 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
30 เม.ย. 2562 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
25 มี.ค. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
8 มี.ค. 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย
22 ก.พ. 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2561
21 ก.พ. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)