นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
22 ก.พ. 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
13 ก.พ. 2567 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
14 ธ.ค. 2566 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
13 ธ.ค. 2566 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2567 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2567
12 ธ.ค. 2566 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
8 ธ.ค. 2566 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ลาออก แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ลาออก
8 พ.ย. 2566 แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ลาออก การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท การแต่งตั้งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด ฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ลาออก การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท การแต่งตั้งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด ฝ่ายบัญชีและการเงิน
7 พ.ย. 2566 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2566 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2566
7 พ.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 ต.ค. 2566 แจ้งการลาออกของกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท แจ้งการลาออกของกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
6 ต.ค. 2566 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
11 ส.ค. 2566 ชี้แจงผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2566 ชี้แจงผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2566
11 ส.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
24 พ.ค. 2566 แจ้งการแก้ไขชื่อบริษัท แจ้งการแก้ไขชื่อบริษัท
11 พ.ค. 2566 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2566 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2566
11 พ.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2566 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์
27 เม.ย. 2566 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
27 มี.ค. 2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
28 ก.พ. 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับ ของบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับ             ของบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด