นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
28 ก.พ. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
10 ก.พ. 2566 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
8 ธ.ค. 2565 ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566 ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566
8 ธ.ค. 2565 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
11 พ.ย. 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2565
11 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
31 ต.ค. 2565 ความคืบหน้าการเข้าลงทุนครั้งที่ 1 ในบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ความคืบหน้าการเข้าลงทุนครั้งที่ 1 ในบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
12 ต.ค. 2565 การเข้าลงทุนในบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด การเข้าลงทุนในบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
8 ส.ค. 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2565
8 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2565 แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
12 พ.ค. 2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2565  ทางเว็บไซต์
12 พ.ค. 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565
12 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
29 เม.ย. 2565 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
28 เม.ย. 2565 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
28 มี.ค. 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
1 มี.ค. 2565 แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
23 ก.พ. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
23 ก.พ. 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2564 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2564