นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
28 ก.พ. 2566 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2565
28 ก.พ. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
10 ก.พ. 2566 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
8 ธ.ค. 2565 ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566 ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566
8 ธ.ค. 2565 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
11 พ.ย. 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2565
11 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
31 ต.ค. 2565 ความคืบหน้าการเข้าลงทุนครั้งที่ 1 ในบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ความคืบหน้าการเข้าลงทุนครั้งที่ 1 ในบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
12 ต.ค. 2565 การเข้าลงทุนในบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด การเข้าลงทุนในบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
8 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
8 ส.ค. 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2565
13 พ.ค. 2565 แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
12 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565
12 พ.ค. 2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2565  ทางเว็บไซต์
29 เม.ย. 2565 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
28 เม.ย. 2565 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
28 มี.ค. 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
1 มี.ค. 2565 แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
23 ก.พ. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)