นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
12 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12 พ.ค. 2563 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563
12 พ.ค. 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
12 พ.ค. 2563 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
14 เม.ย. 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
31 มี.ค. 2563 แจ้งยกเลิกวันหยุดในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) แจ้งยกเลิกวันหยุดในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
27 มี.ค. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
4 มี.ค. 2563 ชี้แจงผลการดาเนินงาน ปี 2562 (แก้ไขข้อความ) ชี้แจงผลการดาเนินงาน ปี 2562 (แก้ไขข้อความ)
26 ก.พ. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
26 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
26 ก.พ. 2563 ชี้แจงผลการดาเนินงาน ปี 2562 ชี้แจงผลการดาเนินงาน ปี 2562
7 ก.พ. 2563 การขายเงินลงทุนหุ้นสามัญ การขายเงินลงทุนหุ้นสามัญ
28 ม.ค. 2563 รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
3 ธ.ค. 2562 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
3 ธ.ค. 2562 แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2 ธ.ค. 2562 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
8 พ.ย. 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562
8 พ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
14 ส.ค. 2562 การขายเงินลงทุนหุ้นสามัญ การขายเงินลงทุนหุ้นสามัญ
13 ส.ค. 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562 (แก้ไข) ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2  ปี 2562 (แก้ไข)