นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
26 เม.ย. 2561 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2 เม.ย. 2561 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการเกี่ยวโยงกันจากการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บจก. อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการเกี่ยวโยงกันจากการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บจก. อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
2 เม.ย. 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
28 ก.พ. 2561 แจ้งมติที่ประชุมเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การงดจ่ายปันผลและการลดทุนจดทะเบียน แจ้งมติที่ประชุมเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การงดจ่ายปันผลและการลดทุนจดทะเบียน
28 ก.พ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2560
3 ม.ค. 2561 รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
21 ธ.ค. 2560 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
21 ธ.ค. 2560 แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทร่วม แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทร่วม
14 ธ.ค. 2560 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561
6 ธ.ค. 2560 แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
24 พ.ย. 2560 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
23 พ.ย. 2560 แจ้งการลาออกของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งการลาออกของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
23 พ.ย. 2560 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ
15 พ.ย. 2560 แจ้งการลาออกของกรรมการ แจ้งการลาออกของกรรมการ
13 พ.ย. 2560 อนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม) อนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม)
10 พ.ย. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
10 พ.ย. 2560 อนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
10 พ.ย. 2560 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเลขานุการบริษัท แจ้งการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเลขานุการบริษัท
10 พ.ย. 2560 แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมแห่งใหม่ แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมแห่งใหม่