นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
2 ส.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
2 ส.ค. 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2561
26 ก.ค. 2561 รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
11 ก.ค. 2561 แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย
2 ก.ค. 2561 แจ้งความคืบหน้าการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด แจ้งความคืบหน้าการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
18 พ.ค. 2561 แจ้งผลการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แจ้งผลการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
9 พ.ค. 2561 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม
9 พ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
9 พ.ค. 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2561
9 พ.ค. 2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์
27 เม.ย. 2561 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
26 เม.ย. 2561 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2 เม.ย. 2561 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการเกี่ยวโยงกันจากการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บจก. อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการเกี่ยวโยงกันจากการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บจก. อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
2 เม.ย. 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
28 ก.พ. 2561 แจ้งมติที่ประชุมเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การงดจ่ายปันผลและการลดทุนจดทะเบียน แจ้งมติที่ประชุมเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การงดจ่ายปันผลและการลดทุนจดทะเบียน
28 ก.พ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2561 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2560
3 ม.ค. 2561 รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
21 ธ.ค. 2560 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
21 ธ.ค. 2560 แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทร่วม แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทร่วม