นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
12 พ.ค. 2560 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม
12 พ.ค. 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
11 พ.ค. 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์
2 พ.ค. 2560 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
10 เม.ย. 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
24 มี.ค. 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
23 มี.ค. 2560 แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการ แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการ
9 มี.ค. 2560 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล
7 มี.ค. 2560 แจ้งกำหนดการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน แจ้งกำหนดการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
24 ก.พ. 2560 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง ที่ 1/2560 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง ที่ 1/2560
24 ก.พ. 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ทางเว็บไซต์
22 ก.พ. 2560 Operating result for the year 2016 Operating result for the year 2016
22 ก.พ. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2559 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2559 (F45-3)
22 ก.พ. 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2559
22 ก.พ. 2560 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
21 ก.พ. 2560 แจ้งผลการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แจ้งผลการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
14 ก.พ. 2560 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2560 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2560
25 ม.ค. 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
25 ม.ค. 2560 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยอาศัยมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยอาศัยมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26 ธ.ค. 2559 แจ้งแก้ไขข้อมูลบุคคลในวงจำกัดและชี้แจงเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้น แจ้งแก้ไขข้อมูลบุคคลในวงจำกัดและชี้แจงเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้น