นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
15 ธ.ค. 2563 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจาปี 2564 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจาปี 2564
2 ธ.ค. 2563 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2564 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
12 พ.ย. 2563 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563
12 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 ส.ค. 2563 แจ้งวันหยุดประจำปี 2563 เพิ่มเติม แจ้งวันหยุดประจำปี 2563 เพิ่มเติม
14 ส.ค. 2563 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2  ปี 2563
14 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
24 ก.ค. 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์
10 ก.ค. 2563 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
7 ก.ค. 2563 แจ้งวันหยุดประจำปี 2563 เพิ่มเติม แจ้งวันหยุดประจำปี 2563 เพิ่มเติม
9 มิ.ย. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
12 พ.ค. 2563 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
12 พ.ค. 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
12 พ.ค. 2563 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563
12 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14 เม.ย. 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
31 มี.ค. 2563 แจ้งยกเลิกวันหยุดในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) แจ้งยกเลิกวันหยุดในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
27 มี.ค. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
4 มี.ค. 2563 ชี้แจงผลการดาเนินงาน ปี 2562 (แก้ไขข้อความ) ชี้แจงผลการดาเนินงาน ปี 2562 (แก้ไขข้อความ)
26 ก.พ. 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด