นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
23 ก.พ. 2558 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
13 พ.ย. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2557 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2557 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2557
13 พ.ย. 2557 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2558 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2558
13 พ.ย. 2557 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
14 ส.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2557 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2557 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2557
14 พ.ค. 2557 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2557 ที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2557 ที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
14 พ.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
8 พ.ค. 2557 แบบรายงานผลการจัดสรรหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) แบบรายงานผลการจัดสรรหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
8 พ.ค. 2557 การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
30 เม.ย. 2557 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
30 เม.ย. 2557 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์
21 เม.ย. 2557 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
21 เม.ย. 2557 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
24 มี.ค. 2557 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
20 มี.ค. 2557 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
20 มี.ค. 2557 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
27 ก.พ. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2557 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2556