นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
24 ก.พ. 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ทางเว็บไซต์
22 ก.พ. 2560 Operating result for the year 2016 Operating result for the year 2016
22 ก.พ. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2559 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2559 (F45-3)
22 ก.พ. 2560 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2559
22 ก.พ. 2560 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
21 ก.พ. 2560 แจ้งผลการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แจ้งผลการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
14 ก.พ. 2560 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2560 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2560
25 ม.ค. 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
25 ม.ค. 2560 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยอาศัยมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยอาศัยมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26 ธ.ค. 2559 แจ้งแก้ไขข้อมูลบุคคลในวงจำกัดและชี้แจงเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้น แจ้งแก้ไขข้อมูลบุคคลในวงจำกัดและชี้แจงเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้น
20 ธ.ค. 2559 การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
29 พ.ย. 2559 ชี้แจง Trading Alert List (อัพเดท) ชี้แจง Trading Alert List (อัพเดท)
28 พ.ย. 2559 เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560 เพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวโยงกัน(เพิ่มเติม)(แก้ไข) เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560 เพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวโยงกัน(เพิ่มเติม)(แก้ไข)
25 พ.ย. 2559 เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560 เพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560 เพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
14 พ.ย. 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2559
14 พ.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พ.ย. 2559 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
12 ก.ย. 2559 แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
2 ก.ย. 2559 แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมแห่งใหม่ แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมแห่งใหม่
15 ส.ค. 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2559