นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
15 ส.ค. 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2559
15 ส.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
16 พ.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
16 พ.ค. 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2559
28 เม.ย. 2559 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์
22 เม.ย. 2559 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)-นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)-นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
22 เม.ย. 2559 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)-นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)-นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
21 เม.ย. 2559 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
18 มี.ค. 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
26 ก.พ. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2558 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2558 (F45-3)
26 ก.พ. 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2558 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2558
26 ก.พ. 2559 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการงดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการงดจ่ายเงินปันผล
27 ม.ค. 2559 แจ้งการโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แจ้งการโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
22 ม.ค. 2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
4 ม.ค. 2559 แจ้งการลาออกของกรรมการ แจ้งการลาออกของกรรมการ
22 ธ.ค. 2558 การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
13 พ.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2558 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2558 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2558
12 พ.ย. 2558 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
3 พ.ย. 2558 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2559 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2559