นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
27 ก.พ. 2557 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
27 ก.พ. 2557 การจ่ายหุ้นปันผล การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายหุ้นปันผล การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
4 ก.พ. 2557 ยุติการแผยแพร่ภาพออกอากาศผ่านระบบจานดาวเทียม ยุติการแผยแพร่ภาพออกอากาศผ่านระบบจานดาวเทียม
30 ม.ค. 2557 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ
14 ม.ค. 2557 ผลการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทธุรกิจระดับชาติ ผลการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทธุรกิจระดับชาติ
13 ธ.ค. 2556 การผ่านคุณสมบัติการเข้าร่วมขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 การผ่านคุณสมบัติการเข้าร่วมขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556
25 พ.ย. 2556 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2557 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2557
18 พ.ย. 2556 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
18 พ.ย. 2556 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
12 พ.ย. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พ.ย. 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3/ 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3/ 2556
29 ต.ค. 2556 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556
15 ต.ค. 2556 แจ้งการลาออกของกรรมการ แจ้งการลาออกของกรรมการ
15 ส.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 ส.ค. 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2556
14 พ.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2556
3 พ.ค. 2556 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทางเว็บไซต์
30 เม.ย. 2556 แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1) แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
30 เม.ย. 2556 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท แจ้งการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท