นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
12 พ.ย. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พ.ย. 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3/ 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3/ 2556
29 ต.ค. 2556 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556
15 ต.ค. 2556 แจ้งการลาออกของกรรมการ แจ้งการลาออกของกรรมการ
15 ส.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 ส.ค. 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2556
14 พ.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2556
3 พ.ค. 2556 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทางเว็บไซต์
30 เม.ย. 2556 แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1) แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
30 เม.ย. 2556 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท แจ้งการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
22 เม.ย. 2556 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
22 เม.ย. 2556 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
11 เม.ย. 2556 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
11 เม.ย. 2556 การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท
19 มี.ค. 2556 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
5 มี.ค. 2556 แจ้งการพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แจ้งการพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
1 มี.ค. 2556 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
27 ก.พ. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2555