นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
8 พ.ค. 2557 แบบรายงานผลการจัดสรรหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) แบบรายงานผลการจัดสรรหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
8 พ.ค. 2557 การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
30 เม.ย. 2557 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
30 เม.ย. 2557 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์
21 เม.ย. 2557 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
21 เม.ย. 2557 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
24 มี.ค. 2557 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
20 มี.ค. 2557 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
20 มี.ค. 2557 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
27 ก.พ. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2557 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2556
27 ก.พ. 2557 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
27 ก.พ. 2557 การจ่ายหุ้นปันผล การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายหุ้นปันผล การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
4 ก.พ. 2557 ยุติการแผยแพร่ภาพออกอากาศผ่านระบบจานดาวเทียม ยุติการแผยแพร่ภาพออกอากาศผ่านระบบจานดาวเทียม
30 ม.ค. 2557 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ
14 ม.ค. 2557 ผลการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทธุรกิจระดับชาติ ผลการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทธุรกิจระดับชาติ
13 ธ.ค. 2556 การผ่านคุณสมบัติการเข้าร่วมขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 การผ่านคุณสมบัติการเข้าร่วมขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556
25 พ.ย. 2556 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2557 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2557
18 พ.ย. 2556 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
18 พ.ย. 2556 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ