นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
28 มี.ค. 2567 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2567 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
18 มี.ค. 2567 ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ขอนำส่งรายงานความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
13 มี.ค. 2567 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)  แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
12 มี.ค. 2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (แก้ไข PDF) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (แก้ไข PDF)
7 มี.ค. 2567 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
5 มี.ค. 2567 การได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของ บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-3) การได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของ บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-3)
23 ก.พ. 2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (แก้ไข PDF) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (แก้ไข PDF)
22 ก.พ. 2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
22 ก.พ. 2567 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2566 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2566
22 ก.พ. 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
13 ก.พ. 2567 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
14 ธ.ค. 2566 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
13 ธ.ค. 2566 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2567 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2567
12 ธ.ค. 2566 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
8 ธ.ค. 2566 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ลาออก แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ลาออก
8 พ.ย. 2566 แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ลาออก การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท การแต่งตั้งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด ฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ลาออก การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท การแต่งตั้งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด ฝ่ายบัญชีและการเงิน
7 พ.ย. 2566 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2566 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2566
7 พ.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 ต.ค. 2566 แจ้งการลาออกของกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท แจ้งการลาออกของกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
6 ต.ค. 2566 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่