นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
13 พ.ค. 2565 แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
12 พ.ค. 2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2565  ทางเว็บไซต์
12 พ.ค. 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565
12 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
29 เม.ย. 2565 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
28 เม.ย. 2565 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
28 มี.ค. 2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
1 มี.ค. 2565 แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
23 ก.พ. 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
23 ก.พ. 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2564 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2564
23 ก.พ. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
7 ธ.ค. 2564 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565
2 ธ.ค. 2564 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2565 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
9 พ.ย. 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การทำรายการเกี่ยวโยงกัน แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การทำรายการเกี่ยวโยงกัน
9 พ.ย. 2564 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564
9 พ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2564 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564
10 ส.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2564 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564
13 พ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)