นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
20 ธ.ค. 2559 การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
29 พ.ย. 2559 ชี้แจง Trading Alert List (อัพเดท) ชี้แจง Trading Alert List (อัพเดท)
28 พ.ย. 2559 เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560 เพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวโยงกัน(เพิ่มเติม)(แก้ไข) เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560 เพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวโยงกัน(เพิ่มเติม)(แก้ไข)
25 พ.ย. 2559 เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560 เพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560 เพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
14 พ.ย. 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2559
14 พ.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พ.ย. 2559 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
12 ก.ย. 2559 แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
2 ก.ย. 2559 แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมแห่งใหม่ แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมแห่งใหม่
15 ส.ค. 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2559
15 ส.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
16 พ.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
16 พ.ค. 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2559
28 เม.ย. 2559 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์
22 เม.ย. 2559 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)-นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)-นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
22 เม.ย. 2559 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)-นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)-นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
21 เม.ย. 2559 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
18 มี.ค. 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
26 ก.พ. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2558 (F45-3) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2558 (F45-3)
26 ก.พ. 2559 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2558 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2558